Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво Кіровоградського інституту розвитку людини спрямоване на інтеграцію інституту в європейський та світовий освітній простір і є невід’ємною частиною його діяльності. Діяльність з цього напряму координована на розширення та поглиблення міжнародних контактів інституту, підвищення авторитету Кіровоградського інституту розвитку людини у світі, сприяння покращенню рівня кваліфікації викладачів та адміністрації шляхом координації науково-педагогічних контактів із відповідними інституціями за кордоном.

Співпраця інституту з навчальними закладами та установами інших країн ґрунтується на засадах пріоритету національних інтересів, розвитку освітнього та наукового потенціалу інституту, системного та взаємовигідного характеру співпраці, орієнтації на залучення додаткових джерел фінансування через систему грантів, укладення договорів із іноземними юридичними та фізичними особами щодо навчання студентів, підготовки наукових кадрів, проведення науково-дослідних робіт.

Стратегія розвитку міжнародних зв’язків

Кіровоградського інституту розвитку людини Університету «Україна»

на 2012-2017 роки

1. Створення привабливого для іноземних студентів та партнерів іміджу Інституту. Систематична інформаційно-рекламна робота з метою поширення за межі України позитивних відомостей про Інститут, зокрема про його науковий та освітній потенціал.

2. Активна участь Інституту та його підрозділів у міжнародних науково-освітніх ярмарках, виставках та інших заходах з метою використання їх для популяризації Інституту, його здобутків та потенціалу.

3. Створення та періодичне оновлення привабливого для потенційних партнерів інформаційно-рекламного пакету українською і англійською мовами (у друкованому та цифровому форматах) про Інститут із висвітленням його можливостей у навчальній та науково-дослідній сферах; активне використання пакету в рекламних та інформаційних цілях.

4. Ефективне використання комунікаційних та інформативних можливостей мережі Інтернет для доведення відомостей про Інститут до міжнародних академічних і науково-дослідницьких кіл.

5. Вдосконалення та розширення інформативних ресурсів інтернет-сайту Інституту, зокрема його англомовної версії як потужного комунікаційного засобу інтегрування у міжнародний науковий та освітній простір та встановлення продуктивних стосунків із закордонними суб’єктами.

6. Покращення інформаційно-образної присутності кожної кафедри та факультету на сайті Інституту із висвітленням їхнього професійного профілю та здобутків, поданих англійською мовою.

7. Запровадження організаційних та навчальних засад відповідно до вимог Болонської декларації та таким чином створення належних умов для полегшення інтеграції Інституту у світовий академічний простір та інтенсифікації міжнародних стосунків.

8. Дослідження сучасного ринку освітніх послуг та відстеження новітніх тенденцій у міжнародному навчальному та науково-дослідному просторі для їхньої наступної адаптації відповідно умовам України та Інституту.

9. Встановлення нових та розвиток існуючих контактів із іноземними навчальними та науково-дослідницькими закладами.

10. Підвищення спроможності науково-педагогічних кадрів Інституту до плідної співпраці із закордонними партнерами шляхом покращення рівня володіння англійською мовою. Забезпечення ефективного функціонування програм англомовного вдосконалення викладачів при Інституті післядипломної освіти.

11. Забезпечення можливості навчання, стажування, обміну студентами, аспірантами та викладачами за кордоном у рамках програм ДААД, Марії Кюрі, Темпус, Еразмус-Мундус, Вишеградської стипендії, Фонду Фулбрайта тощо. Забезпечення фінансування програм, що передбачають витрати з боку Інституту.

12. Налагодження систематичної роботи з інформування студентів та викладачів про можливу участь у міжнародних освітніх та наукових програмах і проектах.

13. Забезпечення ефективної роботи Навчально-наукового центру міжнародного співробітництва Інституту як інформаційно-консультативного та координаційного інструменту для пошуку, встановлення та розвитку плідних стосунків із закордонними партнерами.

14. Створення умов для залучення до роботи у Навчально-науковому центрі міжнародного співробітництва кваліфікованих фахівців. Забезпечення центру сучасно обладнаними робочими приміщеннями, придатними для проведення інтенсивної інформативно-пошукової, організаційної роботи та перемовин із закордонними партнерами і гостями Інституту.

15. Забезпечення включення до планів роботи та звітів підрозділів Інституту відповідних сегментів, присвячених міжнародному аспекту їхньої діяльності.

16. Створення разом із Інститутською бібліотекою та відділом науково-технічної інформації системи опрацювання, реферування і систематизації інформаційних матеріалів, які надходять до Інституту від Європейської асоціації Інститутів та інших закордонних організацій. Забезпечення доведення інформації до керівництва Інституту та інших зацікавлених осіб з метою кращого засвоєння світового досвіду в галузі організації навчальної, дослідницької роботи, розвитку студентського самоврядування, встановлення ефективних взаємозв’язків із бізнесом тощо.

17. Сприяння міжнародному міжвузівському співробітництву на рівні підрозділів та ректорату Інституту шляхом здійснення аналітичної інформативно-пошукової роботи та доведення потрібної інформації до відповідних суб’єктів у стінах Інституту.

18. Налагодження систематичної роботи з інформування студентів та викладачів про можливу участь у міжнародних освітніх та наукових програмах і проектах у співпраці з факультетами та кафедрами.

19. Залучення до співпраці закордонних замовників та інвесторів; консультування та технічна допомога підрозділам Інституту в підготовці та укладанні угод, а також безпосереднє укладання угод про співробітництво із закордонними суб’єктами на навчальні та науково-дослідні проекти та програми.

20. Залучення фінансових коштів закордонних замовників та міжнародних фондів і грантів для фінансування навчальних, науково-дослідних проектів, програм та проведення відповідних заходів.

21. Систематизація інформації про законодавчі, нормативні акти України, що обумовлюють міжнародні стосунки, міжнародну діяльність підприємств та організацій України та доведення їх до виконавців.

 

Сьогодні географія міжнародних зв’язків Кіровоградського інституту розвитку людини охоплює такі країни, як: Польща, Білорусь, Німеччина, Республіка Кіпр, Єгипет, Грузія, Фінляндія, Швеція, Естонія, Чехія, Швейцарія тощо. Тісною і плідною є співпраця з навчальними закладами Польщі – Люблінським державним університетом імені Марії Кюрі-Скадовської, Вроцлавською Вищою школою фізіотерапії, Вроцлавським державним університетом, Економічно-гуманістичною Академією (м. Лодзь).

 

 

 

Перелік зарубіжних ВНЗ, організацій та установ,

з якими Кіровоградський інститут розвитку людини  має договори про співробітництво

№п/п Назва підрозділу університету Назва партнерського закладу чи установи 

 

Країна Термін дії договору Напрями, за якими здійснюється співробітництво Результати співробітництва
  1. 111
Кіровоградський інститут розвитку людини Придніпров-ський державний університет імені Т. Г. Шевченка Молдо-ва До 5 грудня 2016 року Співробітництво здійснюється в рамках обміну навчальною та науковою літературою, спільному проведенні конференцій та інших наукових заходів Обмін науково-методичними матеріалами
Кіровоградський інститут розвитку людини Тбіліський державним університет імені І. Джихашвілі Грузія До 24 жовтня 2016 року Співробітництво здійснюється в рамках спільної науково-дослідної діяльності, спільному проведенні конференцій. Обговорення можливостей друку наукових публікацій у науково-періодичних виданнях партнерів
Кіровоградський інститут розвитку людини Московський Літературний інститут імені О.М. Горького Росія Безстроковий, до моменту припинення договогу однією зі сторін Співробітництво здійснюється в рамках спільної науково-дослідної діяльності, обміну викладачами та студентами, Спільна науково-дослідна діяльність, читання лекцій професора Московського літературного інституту імені О.М.Горького в КІРоЛ
Кіровоградський інститут розвитку людини Недержавна автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Санкт-Петербурзь-кий інститут гуманітарної освіти»

 

Росія Безстроковий, до моменту припинення договогу однією зі сторін Співробітництво здійснюється в рамках спільної науково-дослідної діяльності, спільному проведенні конференцій та інших наукових заходів, створення спільного навчально-методичного забезпечення Спільна участь у наукових проектах, пов’язаних з роботою народних шкіл та інклюзією в освіті
Кіровоградський інститут розвитку людини Американ-ський університет на Кіпрі Кіпр Безстроковий, до моменту припинення договогу однією зі сторін Співробітництво здійснюється в рамках  обміну методичними матеріалами Обговорення можливостей розширення електронного бібліотечного фонду    шляхом підключення до електронної бібліотеки Американського університету на Кіпрі.
Кіровоградський інститут розвитку людини Московська академія економіки і права Росія Безстроковий, до моменту припинення договогу однією зі сторін Співробітництво здійснюється в рамках спільної науково-дослідної діяльності, обміну викладачами та студентами, спільному проведенні конференцій та інших наукових заходів Участь делегації з МАЕП у Всеукраїнській конференції, «Проблеми регіону»,  в Третьому форумі ВНШ проведення делегацією відкритих лекцій, семінарів, круглих столів з актуальних проблем правознавства, обмін науковою літературою, друк праць науково-педагогічних працівників МАЕП у науковому періодичному виданні КІРоЛ   «Науковий вісник».
Кіровоградський інститут розвитку людини Могилев-ський державний університет іменіО.О. Кулешова

 

Білорусь Безстроковий, до моменту припинення договогу однією зі сторін Співробітництво здійснюється в рамках участі в конференціях та інших наукових заходах Участь у конференції  «Актуальные проблемы реформирования экономики в условиях евроинтеграции».
Кіровоградський інститут розвитку людини Гомельський державний університет імені Ф. Скорини Білорусь Безстроковий, до моменту припинення договогу однією зі сторін Співробітництво здійснюється в рамках спільної науково-дослідної діяльності, обміну викладачами та студентами, спільному проведенні конференцій та інших наукових заходів Спільна науково-дослідна діяльність, друк наукової статті ст..викл. Чернен-ка О.В.  у науковому збірнику ГДУ
Кіровоградський інститут розвитку людини Мозирський державний педагогічний університет Білорусь Безстроковий, до моменту припинення договогу однією зі сторін Співробітництво здійснюється в рамках спільної науково-дослідної діяльності, обміну викладачами та студентами, спільному проведенні конференцій та інших наукових заходів Обмін інформацією щодо методичних напрацювань та роботи наукових гуртків
Кіровоградський інститут розвитку людини Баранович-ський державний університет Білорусь Безстроковий, до моменту припинення договогу однією зі сторін Співробітництво здійснюється в рамках спільної науково-дослідної діяльності, обміну викладачами та студентами, спільному проведенні конференцій та інших наукових заходів Підписання договору, обговорення положень майбутнього співробітництва.
Кіровоградський інститут розвитку людини Люблінський університет імені Марії Кюрі-Скадовської Польща Безстроковий, до моменту припинення договогу однією зі сторін Співробітництво здійснюється в рамках спільної науково-дослідної діяльності, обміну викладачами та студентами, спільному проведенні заходів Спільна участь у літніх школах.