Науково-дослідна робота

Науково-дослідна діяльність Кіровоградського інституту розвитку людини спрямовувалася на розробку та впровадження в навчальний процес сучасних методів і технологій навчання, виховання та адаптацію людей в інтегрованому освітньому середовищі, на забезпечення побудови громадянського суспільства, культурного розвитку, актуальних питань розвитку фізичної культури та спорту, забезпечення сталого економічного розвитку України в умовах трансформації суспільства.

Теми наукових досліджень визначають:

 • розвиток та удосконалення системи технологій навчання для людей із особливими потребами;
 • сучасні проблеми та перспективи розвитку правової системи суспільства;
 • відродження національної духовності молодого покоління в умовах глобалізації;
 • освоєння культурного середовища Кіровоградського регіону та програму культурного саморозвитку особистості;
 • оздоровчу програму профілактики вірусних захворювань студентів;
 • впровадження мультимедійних підручників у навчальний процес;
 • сучасні економічні перспективи Кіровоградського регіону.

Напрями науково-дослідної роботи Інституту:

 • розбудова наукових шкіл та організація наукових досліджень;
 • організація та проведення наукових заходів на базі Інституту (конференції, науково-практичні семінари, круглі столи, тренінги, тощо);
 • підвищення наукової кваліфікації викладачів та співробітників (здобуття другої вищої освіти, робота над дисертаціями в процесі навчання в аспірантурі, докторантурі та робота здобувачів, наукове стажування);
 • організація науково-дослідної роботи студентів (студентське наукове товариство, конкурсні наукові роботи, організація та участь у студентських науково-практичних конференціях на базі інституту та за його межами);
 • публікація результатів наукових досліджень (монографії, статті, тези, матеріали виступів на наукових конференціях, круглих столах, семінарах);
 • розширення тематики науково-дослідних робіт щодо актуальності проблем навчання та виховання людей з особливими потребами;
 • організація роботи студентських наукових гуртків та проблемних груп;
 • налагодження зв’язків із провідними профільними установами України та зарубіжжя.

Науковці інституту

 • Жила Олександр Станіславович, кандидат юридичних наук, доцент.
 • Чурпій Костянтин Леонідович, кандидат медичних наук, доцент.
 • Гуцалюк Олексій Миколайович, , кандидат економічних наук, доцент.
 • Сєдова Наталія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент.
 • Притюпа Олена Сергіївна, кандидат педагогічних наук.
 • Черненко Олександр Володимирович, кандидат педагогічних наук.
 • Кравченко Олена Вікторівна, кандидат філологічних наук.
 • Бабич Оксана Володимирівна, кандидат географічних наук.

 

Тема НДР «Актуальні питання порівняльно-історичного вивчення мов» (шифр 0109U004821).

Термін виконання – 09.2014 р. – 12.2019 р.

Керівник: Кравченко Олена Вікторівна, кандидат філологічних наук.

Виконавці: Мильніченко Наталя Олександрівна, старший викладач.

У рамках теми фундаментального наукового дослідження «Актуальні питання порівняльно-історичного вивчення мов» відбувається вивчення різних аспектів окремих специфічних сторін або компонентів мови, встановлюються співвідношення між явищами та процесами, які відбуваються у споріднених мовах.особлива увага сконцентрована на фактах множинності процесів і нерівномірності темпів мовного розвитку на різних рівнях і ділянках мовної системи.На даний час розроблено етапи здійснення дослідження, опрацьовується другий етап дослідження.

Метою цієї роботи є теоретичне обґрунтування ефективності порівняльно-історичного вивчення мов.

Тема НДР «Організаційно-економічний механізм забезпечення комплексного розвитку підприємства» (шифр 0111U000549).

Термін виконання –– 02.2014 р. – 12.2019 р.

Науковий керівник – Гуцалюк Олексій Миколайович, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри «Фінанси, менеджмент та адміністрування».

Виконавці: Остапенко Олена Володимирівна, старший викладач, Черненко Олександр Володимирович, старший викладач, Соменко Олена Олексіївна, старший викладач, Білоніг Ірина Сергіївна, старший викладач.

Метою цієї роботи є обґрунтування теоретико-методичних положень та  розробку практичних рекомендацій щодо оцінки інвестиційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі, розвиток теоретичних і практичних засад фінансового ринку в умовах сталого розвитку економіки України, опрацювання рекомендацій для підвищення рівня ефективності підприємницької діяльності в рамках виконання Програми економічних реформ на 2014-2019 роки, поліпшення якості підготовки фахівців економічного напряму.

 Тема НДР «Регіональна система розселення і збалансований розвиток регіону (суспільно-географічне дослідження на при кладі Кіровоградської області)»

Термін виконання –– 02.2016 р. – 12.2021 р.

Науковий керівник – Бабич Оксана Володимирівна, кандидат географічних наук, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Тема НДР «Актуальні проблеми державотворення в Україні, питання загальної теорії»

Термін виконання –– 02.2014 р. – 12.2019 р.

Науковий керівник – Жила Олексапндр Владиславович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правознавства.

Виконавці: Ткаченко Ірина Миколаївна, старший викладач, аспірант, Терещенко Леся Олександрівна, старший викладач, Мороз Станіслав Станіславович, старший викладач, Морозова Олена Леонідівна, старший викладач.

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу теоретичних засад, правового регулювання та практичної реалізації адміністративних процедур затримання, огляду, вилучення та їхнього оскарження в адміністративному судочинстві, визначити шляхи удосконалення цієї діяльності.

Тема НДР «Обєкти правовідносин за участю органів внутрішніх справ: питання загальної теорії»

Термін виконання –– 02.2014 р. – 12.2019 р.

Науковий керівник – Терещенко Леся Олександрівна, старший викладач, здобувач

Виконавці: Мороз Станіслав Станіславович, старший викладач, аспірант, Морозова Олена Леонідівна.

Актуальність тем дослідження обумовлюється тим, що в сучасному суспільстві, проблема прав людини постійно перебуває в полі зору як громадськості, так і публічної адміністрації. Наголошується про необхідність забезпечення прав людини та створення системи відповідних гарантій дотримання таких прав.. Ідеологічні зміни ролі сучасної держави у суспільному житті зумовлюють суттєве переосмислення предмету адміністративного права, його завдань та методів регулювання, а також удосконалення форм діяльності публічної адміністрації.

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу теоретичних засад, правового регулювання та практичної реалізації адміністративних процедур затримання, огляду, вилучення та їхнього оскарження в адміністративному судочинстві, визначити шляхи удосконалення цієї діяльності.

Тема НДР «Обєкти правовідносин за участю органів внутрішніх справ: питання загальної теорії»

Термін виконання –– 02.2014 р. – 12.2019 р.

Науковий керівник – Терещенко Леся Олександрівна, старший викладач, здобувач

Виконавці: Мороз Станіслав Станіславович, старший викладач, аспірант, Морозова Олена Леонідівна.

Актуальність тем дослідження обумовлюється тим, що в сучасному суспільстві, проблема прав людини постійно перебуває в полі зору як громадськості, так і публічної адміністрації. Наголошується про необхідність забезпечення прав людини та створення системи відповідних гарантій дотримання таких прав.. Ідеологічні зміни ролі сучасної держави у суспільному житті зумовлюють суттєве переосмислення предмету адміністративного права, його завдань та методів регулювання, а також удосконалення форм діяльності публічної адміністрації.

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу теоретичних засад, правового регулювання та практичної реалізації адміністративних процедур затримання, огляду, вилучення та їхнього оскарження в адміністративному судочинстві, визначити шляхи удосконалення цієї діяльності.

Наукові школи Кіровоградського інституту розвитку людини

Згідно з розпорядженнями Президента Університету «Україна» та планами наукової діяльності, з метою підвищення наукового та науково-методичного рівня викладачів та співробітників, у Кіровоградському інституті розвитку людини діють три наукових школи.

Наукова школа за напрямом: Здоров’я студентів ХХІ століття

Науковий керівник школи – Сєдова Наталія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент.

Заступник керівника школи – Чурпій Костянтин Леонідович, кандидат медичних наук, доцент, відмінник освіти, завідувач кафедри «Здоров’я людини, фізичне виховання і спорт».

У діяльності школи беруть участь 6 осіб науково-педагогічного складу.

Основні напрями наукових досліджень:

 • психологічна і педагогічна діагностика;
 • надання консультативної допомоги реабілітаційним установам та закладам освіти з питань комплексного обстеження дітей і молоді з особливими потребами, розробки індивідуальних програм реабілітації та поєднання навчального процесу і реабілітаційних заходів в супроводі навчання.
 • організація та проведення науково-практичних і методичних семінарів та круглих столів з реабілітології;
 • інформаційно-роз’яснювальна робота з питань комплексної реабілітації у загальноосвітніх навчальних закладах області;
 • аналіз, вивчення, узагальнення та поширення перспективного досвіду впровадження комплексної реабілітації в області;
 • проведення прикладних досліджень та експериментально-дослідної роботи, спрямованих на розробку, апробацію та впровадження реабілітаційних програм і технологій.

Наукова школа за напрямом: Місцевий розвиток, орієнтований на громаду

Науковий керівник школи – Кравченок Олена Вікторівна кандидат філологічних наук, завідувач кафедри видавничої справи, документознавства та інформаційної діяльності, кандидат філологічних наук.

У діяльності школи беруть участь 5 осіб науково-педагогічного складу.

Основні напрями наукових досліджень:

 • співпраця з програмою розвитку ООН;
 • підготовка студентів до написання та впровадження соціально значимих проектів;
 • робота із сільськими громадами, які мають нагальні проблеми соціального характеру;
 • спільна підготовка грантової заявки на вирішення соціальних проблем громади;
 • реалізація грантових проектів.

Наукова школа за напрямом: Правознавець

Науковий керівник школи – Жила Олександр Станіславович, кандидат юридичних наук, професор, докторант, завідуючий кафедри «Правознавство».

У діяльності школи беруть участь 5 осіб науково-педагогічного складу.

Основні напрями наукових досліджень:

Надання безкоштовних юридичних консультацій населенню м. Кіровоград.

Підвищення наукової кваліфікації викладачів (штатних і сумісників).

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у КІРоЛ Університету «Україна» здійснюється відповідно до «Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309.

На цей час над виконанням дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук працює 2 особи. Над виконанням докторських дисертацій (право) – 1 особа.

 Завершені науково-дослідні роботи та їх результати

У КІРоЛ підвищення кваліфікації здійснюється за наступними формами:

 • навчання в заочній аспірантурі;
 • підготовка та захист дисертацій в порядку здобуття наукового ступеня;
 • виконання НДР, участь у розробці, рецензуванні підручників, навчальних посібників та програм;
 • вивчення, узагальнення та впровадження в навчально-методичну роботу передового досвіду, ефективних форм та методів навчання;
 • підготовка наукових доповідей, тез, статей з питань навчання студентів, їхнє обговорення, а також участь у методичній роботі кафедр та інституту;
 • участь у науково-практичних конференціях, науково-методичних семінарах, круглих столах різного рівня.

В інституті створена цілісна система підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів. У 2015 році було захищено 2кандидатські дисертації: старший викладач Бабич Оксана Володимирівна та старший викладач Черненко Олександр Володимирович. Над написанням докторської дисертації працює завідувач кафедри правознавства Жила Олександр Станіславович.

В інституті розроблено 25 методичних рекомендацій, 5 практичних посібників, 211 конспектів лекцій.

У 2015-2016 навчальному році науково-педагогічні працівники надрукували 128 статей, із них – 9 у закордонних виданнях.

 

Перспективний план фундаментальних та прикладних наукових досліджень

викладачів і студентів університету на 2018-2020 рр.

п/п

Тематика виконаних НДР, галузь науки Навчально-виховний підрозділ П.І.Б.

керівника та виконавців НДР, науковий ступінь, вчене звання

Термін виконання Заходи впровадження результатів НДР у навчальний процес

Очікувані результати

(впровадження, публікації, дисертації, анотований звіт, ліцензії, патенти, документи на авторське право)

ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1 Корпоративне управління та міжнародний менеджмент на виробничих підприємствах. Шифр та назва галузі знань: Кіровоградський інститут розвитку людини Керівник:

к.е.н., доцент

Малаховський Ю.В.

Виконавці:

к.е.н.

Переверзєв Є.В.;

к.пед.н.

Черненко О.В.;

ст. викладач

Соменко О.О.;

ст. викладач

Петренко Л.М.

2021 р. Підготовка та захист курсових робіт.

Участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах.

Впровадження результатів у викладанні спецкурсів: «Теорія і практика менеджменту»; «Організація бізнесу»;

«Основи підприємництва»; «Організація торгівлі».

Публікація тез доповідей, фахових статей. Підготовка та друк навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, конспекту лекцій. Підготовка до захисту кандидатської дисертації (Петренко Л.М.).
2 Адміністративно-правове забезпечення прав громадян. Шифр та назва галузі знань: Кіровоградський інститут розвитку людини Керівник:

к.ю.н. Жила О.В. Виконавці:

ст. викладач

Михайловська Н.О.;

ст. викладач

Ткаченко І.М.;

ст. викладач

Терещенко Л.О.

2020 р. Підготовка та захист курсових робіт.

Участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах.

Впровадження результатів у викладанні спецкурсів: «Адміністративно-правове забезпечення охорони громадського порядку»; «Основи виконавчого судочинства».

Публікація тез доповідей, фахових статей. Підготовка та друк навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, конспекту лекцій.
3 Особливості актів правозастосування у кримінальному судочинстві в механізмі правового регулювання України. Шифр та назва галузі знань: Кіровоградський інститут розвитку людини Керівник:

к.ю.н., доцент

Логвиненко О.І.

Виконавець:

Мороз С.С.

2020 р. Підготовка та захист курсових робіт.

Участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах.

Впровадження результатів у викладанні спецкурсів: «Кримінальне судочинство України»; «Пенітенціарна функція судочинства».

Публікація тез доповідей, фахових статей. Підготовка та друк навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, конспекту лекцій. Підготовка до захисту кандидатської дисертації (Ткаченко І.М.).