Кафедра фінансів та менеджменту

Стратегічною метою кафедри є забезпечення якісної підготовки фахівців з фінансів та менеджменту, озброєних новітніми методами і технологіями управління, наділених лідерськими і творчими здібностями, здатних вирішувати складні управлінські проблеми і досягати успіху в мінливому ринковому середовищі.

Для досягнення цієї мети колектив кафедри вважає за доцільне продовжити стратегію поєднання загальноекономічної та управлінської підготовки студентів зі спеціалізованими модулями, що враховують регіональні особливості та потреби. Це дає змогу гнучко реагувати на зміни ринку освітньо-професійних послуг та дає широкі можливості для працевлаштування випускників, підвищує їх конкурентоспроможність на ринку праці.

Актуальність освітньої діяльності Кіровоградського інституту розвитку людини з даного напряму підготовки спеціалістів підтверджується рішеннями щорічних круглих столів та семінарів із проблем та перспектив підготовки фінансистів, менеджерів організацій і адміністрування для регіону, які проводяться за участю керівників обласних та міських галузевих управлінь, керівників та провідних фахівців підприємств.

Науково-педагогічний склад кафедри

Черненко Олександр Володимирович, 

завідувач, доцент кафедри, кандидат педагогічних наук

У 2007 р. закінчив Кіровоградський професійно-технічний навчальний заклад «Навчальний центр Освіта-2», де здобув робітничу професію «Оператор комп’ютерного набору».

У 2008 р. закінчив Кіровоградський інститут розвитку людини «Україна», де здобув професію «Менеджер організацій», освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

У 2010 р. закінчив Державну льотну академію України, де здобув професію менеджера за спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю», освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.

У 2014 р. закінчив аспірантуру Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти».

У 2015 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічні умови професійної адаптації майбутніх менеджерів торгових організацій» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

З 2016р. дійсний член громадської організації «Будинок вчених Кіровоградщини».

Керівник студентського наукового куртка.

Досвід науково-педагогічної діяльності 7 років.

Автор близько 30 наукових праць, з них: 7 навчально-методичних посібників, 9-ти фахових наукових статей з професійної педагогіки (2 з яких опубліковано закордоном), 2 навчально-методичних рекомендацій, понад 12 статей у науково-практичних конференціях, ряд тез наукових конференцій.

Коло наукових інтересів: теорія і практика менеджменту, інноваційна діяльність підприємств, сучасні педагогічні технології, професійна адаптація молодих менеджерів.

 

Лазоренко Лариса Віталіївна, 

кандидат економічних наук, доцент

У 1998р. закінчила Національний аграрний університет за спеціальністю «Економічна кібернетика», здобула диплом спеціаліста.

У 2001р. закінчила аспірантуру при Інституті аграрної економіки УААН, за спеціальністю: «Підприємництво, менеджмент та маркетинг»

У 2002р. успішно захистила кандидатську дисертацію.

У 2007р. отримала наукове звання доцента.

З 2013 року – завідувач кафедри фінансів та банківської справи Відкритого міжнародного університету розвитку людина «Україна».

Досвід науково-педагогічної діяльності 16 років.

Автор близько 20 наукових та науково-методичних праць.

Коло наукових інтересів: страхування, банківська справа, організація бізнесу.

 

Петренко Лариса Михайлівна, 

старший викладач

У 2005 році отримала диплом бакалавра за спеціальність «Економіка підприємства»,

У 2006 році отримала диплом магістра за спеціальність «Фінанси».

У 2011 році закінчила аспірантуру Кіровоградського національного технічного  університету.

Здобувач КНТУ, працює над темою кандидатської дисертації «Корпоративне управління підприємствами в ринкових умовах господарювання».

Керівник студентського наукового куртка.

Досвід науково-педагогічної діяльності 11 років.

Автор 9 фахових статей з економіки які опубліковано у періодичних наукових виданнях України, ряду тез доповідей наукових конференцій.

Коло наукових інтересів: корпоративне управління, інвестиційна діяльність.

 

Білоніг Ірина Сергіївна,

старший викладач

Закінчила Одеський інститут народного господарства, за спеціальністю «Фінанси та кредит».

З 2000 року працює старшим викладачем в Кіровоградському інституті розвитку людини.

З 2012 року працює в Центрально-українському юридичному коледжі.

Керівник студентського наукового гуртка.

Автор близько 20 наукових праць, (з них 3 навчально-методичні посібники, ряд тез конференцій.

Коло наукових інтересів: фінанси підприємств, податкова система України.

 

Остапенко Олена Володимирівна,

старший викладач

2008 р. закінчила Кіровоградський інститут розвитку людини Університету «Україна» за спеціальністю «Фінанси».

З 2008-2011р. працювала на посаді бухгалтера у Кіровоградському інституті розвитку людини.

З 2009 року працює в Кіровоградському інституті розвитку людини на посаді старшого викладача.

З 2017 року працює в Центрально-українському юридичному коледжі.

Досвід науково-педагогічної діяльності 9 років.

Автор 12 наукових та науково-методичних праць.

Коло наукових інтересів: бухгалтерський облік, економіка підприємства.

 

Соменко Олена Олексіївна,

старший викладач

Закінчила фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка за спеціальністю «Математика». Одержала кваліфікацію «Вчитель математики та економіки».

У 2013р. закінчила магістратуру цього ж факультету, отримавши спеціальність «Викладач математики».

З 2013 року пошукувач кафедри математики Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка.

Працює над темою дисертаційного дослідження: «Система Sage як засіб розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів математики».

Керівник студентського наукового куртка.

Секретар кафедри.

Досвід науково-педагогічної діяльності 4 роки.

Автор близько 12 наукових праць, з них: 7 фахових наукових статей з методики викладання математики, ряд тез доповідей наукових конференцій.

Коло наукових інтересів: використання ІКТ у навчанні математики, інтеграція знань і вмінь студентів при вивченні математичних дисциплін.

 

Переверзєв Євген Вікторович,

кандидат економічних наук, доцент

У 2006-2008р. закінчив Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права ім. М.П. Сая, де здобув 2 дипломи молодшого спеціаліста за спеціальностями: «Бухгалтерський облік», «Право».

У 2011р. – закінчив Кіровоградський Національний технічний університет, здобув диплом магістра за спеціальністю «Фінанси».

У 2014р. – закінчив аспірантуру Кіровоградського Національного технічного університету.

У 2015р. – успішно захистив дисертацію на тему «Організація розрахунків та фінансування діяльності закордонних підрозділів суб’єктів господарювання» ПВНЗ «Європейський університет».

З 2016р. директор ПП «Освіта-медіа»: Укртехпостачвидав.

Досвід науково-педагогічної діяльності 6 років.

Автор понад 10 наукових і науково-методичних праць.

Коло наукових інтересів: облік і аудит на сільськогосподарських підприємствах.

 

Малаховський Юрій Віталійович

У 1984р. закінчив Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка за спеціальністю планування народного господарства.

2004 року присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

У 2006 році присвоєно вчене звання ДОЦЕНТА кафедри економічних наук та менеджменту.

Коло наукових інтересів: теоретико-методологічні засади управління національною економікою.